Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bart Verbist, ondernemer met maatschappelijke zetel te Joos Van den Steenelei 49, 2100 Deurne, België, BTW BE 0673.753.486, (hierna ‘WHISKY SHARE’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit zijn webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“KLANT”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van WHISKY SHARE moet de KLANT deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de KLANT worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door WHISKY SHARE aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

De op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de KLANT te dragen taksen of belastingen. De prijzen vermeld in de webshop zijn steeds inclusief leverings-, reservatie- of administratieve kosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WHISKY SHARE niet. WHISKY SHARE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. WHISKY SHARE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de KLANT specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de KLANT om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. WHISKY SHARE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De KLANT heeft de keuze tussen de onderstaande betalingswijzen voor bestellingen via de webshop:

PayPal

Bankoverschrijving

Belfius Direct Net

KBC/CBC Betaalknop

Bancontact / Mister Cash

WHISKY SHARE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Producten worden geleverd op het leveringsadres dat de KLANT bij zijn bestelling heeft opgegeven.  De KLANT staat zelf in voor de gevolgen in het geval van levering op een door de KLANT foutief doorgegeven adres. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De KLANT moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant.

De levering gebeurt door de Belgische Post op het leveringsadres dat de KLANT bij zijn bestelling heeft opgegeven. Indien de levering op een door de klant foutief opgegeven adres gebeurt, draagt de KLANT hiervan zelf de gevolgen. Producten besteld via de webshop worden uitsluitend geleverd in België. Als het pakket niet in ontvangst kan genomen wordt op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. De KLANT of een derde kan het pakje binnen de 14 dagen (de dag van aanbieding niet inbegrepen) afhalen in het postkantoor of PostPunt dat op het afwezigheidsbericht aangeduid is. Er kan ook gevraagd worden of de postbode de zending een tweede keer op hetzelfde adres komt aanbieden.

De levering gebeurt binnen een redelijke termijn en dient berekend te worden vanaf de bestelling  of vanaf ontvangst van de betaling bij betaling via bankoverschrijving.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de KLANT onverwijld worden gemeld aan WHISKY SHARE onmiddellijk na de levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de KLANT vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de KLANT bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de KLANT de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door WHISKY SHARE was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van WHISKY SHARE. WHISKY SHARE verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van WHISKY SHARE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij WHISKY SHARE. De KLANT heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de KLANT of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT, WHISKY SHARE via een ondubbelzinnige verklaring, schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De KLANT moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen  aan de onderneming heeft meegedeeld, terugzenden aan [WHISKY SHARE, Joos van den Steenelei 49, 2100 Deurne]. De KLANT is op tijd als WHISKY SHARE de goederen terug ontvangt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

Enkel producten die ongebruikt zijn en zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Teruggave van de prijs van de producten of een vervanging van een product kan niet gebeuren zonder bewijs van terugzending. WHISKY SHARE betaalt de KLANT het volledige aankoopbedrag (inclusief eerder betaalde verzendingskosten) terug door middel van een overschrijving op een Europees IBAN rekeningnummer dat door de KLANT werd opgegeven bij herroeping binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het pakket. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de KLANT.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf het ogenblik van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de KLANT een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de KLANT thuis zijn afgeleverd, dient de KLANT contact op te nemen met de WHISKY SHARE klantendienst en het artikel terug te bezorgen aan WHISKY SHARE,  Joos Van Den Steenelei 49, 2100 Deurne.

Bij vaststelling van een gebrek moet de KLANT, WHISKY SHARE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de KLANT te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de KLANT.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van WHISKY SHARE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 490 58 87 60, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Joos van den Steenelei 49, 2100 Deurne, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 17u.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlinteresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de KLANT vallen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, WHISKY SHARE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan WHISKY SHARE gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. WHISKY SHARE houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren via [email protected]

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijv.: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een artikel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Artikel 14: Bewijs

De KLANT aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Voor geschillen met ondernemingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 16: Alcohol en verantwoordelijkheid

Elke KLANT die WHISKY SHARE bezoekt of producten aankoopt via de webshop dient de minimumleeftijd van 18jaar te hebben bereikt. Door middel van het plaatsen van een bestelling bevestigd de klant de minimumleeftijd bereikt te hebben en verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen daden.

Artikel 17: Auteursrecht

De afbeeldingen, logo’s en foto’s en teksten gepubliceerd op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen aldus onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WHISKY SHARE. WHISKY SHARE verbiedt het gebruik in traditionele offline media als voor publicatie via Internet.

Sociale media
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Unsupported get request. Object with ID 'WhiskyShareBelgium' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Type: GraphMethodException
Code: 100
Subcode: 33
Please refer to our Error Message Reference.